• چارت سازمانی

 • مدیرکل

  • معاون اداری مالی

   • اداره امور ماالی و اداری

    • رئیس اداری و مالی

     • حسابدار جمعدار

     • کارشناس امور دفتری

     • کارشناس امور مالی

     • کارشناس امور اداری

  • معاون فرهنگی

   • اداره امور فرهنگی ، مطبوعات و تبلیغات

    • رئیس اداره امور فرهنگی ، مطبوعات و تبلیغات

     • کارشناس فرهنگی ، مطبوعات و تبلیغات

     • کارشناس اهل قلم

     • کارشناس انجمنها و کتابخانه ها

     • کارشناس چاپ و نشر

     • کارشناس امور فرهنگی

  • معاون هنری

   • اداره امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

  • مدیر حراست

  • کارشناس روابط عمومی

  • کارشناس فرابری داده

  • مسئول دفتر

  • کارشناس بودجه

  • دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

  • کانونهای فرهنگی هنری مساجد

  • ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها