معرفی اداره کلمنشور اخلاقی

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 مقام معظم رهبری (دام عزه):

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترویج دهنده فرهنگ و هنر اصیل ایران - اسلامی است. تقویت نگاه امید آفرین نسبت به امروز و آینده نزدیک، رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر، ارج نهادن به شأن و منزلت ارباب رجوع و پاسخگویی شایسته ، وظیفه ی اخلاقی و قانون ماست. با این رویکرد، اصول زیر را سرلوحة کار خویش قرار خواهیم داد:

 

v     همیشه و در همه حال رضایت خدواند متعال را مدنظر قرار داده و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.

v     در هر شرایطی به ارزش‌های دینی، مبانی اخلاقی و صفات معنوی و عمل به آن‌ها پایبندیم.

v     نوآوری، خلاقیت و تبدیل سازمان به تولیدکننده و اشاعة دهنده دانش، ادب و فرهنگ، برنامة محوری ماست.

v     ارتباطات ما با ارباب رجوع بر پایة صداقت ، انصاف و نزاکت است و همواره در جهت تقویت آن می کوشیم.

v     بر این باوریم که در ارایه و بکارگیری شیوه‌های منطقی و سازنده برای پاسخگویی مناسب و با متانت به ارباب رجوع همواره باید بهترین باشیم.

v     همواره پذیرای انتقادات سازنده و پیشنهادهای اثربخش برای تعالی سازمانی بوده و با تمام وجود از آنها استقبال می کنیم.

v     نظم، وقت شناسی و آمادگی برای ارایه خدمات بهتر را از اصول مسلم و قطعی موفقیت سازمان خود می‌دانیم.

v     به عنوان گروهی یکپارچه و منسجم با تمام توان  به دنبال ارتقاء سطح کیفیت خدمات هستیم.

v     بر این باوریم که فرهنگ تکریم ارباب رجوع و گره گشایی از مراجعان یک ارزش در نظام اداری می باشد.

v     برای شان و منزلت ارباب رجوع اهمیت قائلیم و مطالبه به حق و قانونی آنان را به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکردمان قلمداد می کنیم.

v     موفقیت و رشد ما در بلند مدت در گرو تعامل مثبت و مستمر با ارباب رجوع است.

v     روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و سعی می کنیم درانجام فعالیت های گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم.

v     سعی خواهیم نمود تا دانش خود را به روز نگه داریم تا بتوانیم بهترین خدمت را به ارباب رجوع ارائه دهیم.

v     از امکانات، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم.

v     به نظم وآراستگی شخصی و محل کار خود توجه می کنیم.

  

 

شورای راهبری توسعه مدیریت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی