معرفی اداره کلحوزه معاونت توسعه مدیریت و منابعکارشناس برنامه ریزی، آمار و اطلاعات

زهرا حمیدی

کارشناس آمار و اطلاعات و برنامه ریزی                  

تلفن تماس: ١٣-٢٢٣٤٤١٢ داخلی ١09

 

 شرح وظایف کارشناس آمار و اطلاعات برنامه ریزی:

١.    جمع آوری اطلاعات در زمینه امور مربوط به بودجه و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی ، فرهنگی و هنری و تنظیم وجمع بندی اطلاعات مربوطه

٢.       مطالعه طرح های واصله از دستگاههای اجرایی از نظر تطبیق جزئیات طرح با اصول برنامه های مصوب

٣.       تهیه و تنظیم گزارش ها و جداول مربوط به طرح ها و فعالیت ها در چارچوب برنامه و بودجه مربوط

٤.    رسیدگی به اجرا و بازدید از عملیات طرح های عمرانی و فعالیت های جاری و گزارش گیری از پیشرفت کار طرح ها و فعالیت ها به منظور ارزشیابی عملیات از نظر مطابقت نتایج به دست آمده با هدف های تعیین شده

٥.       انجام مطالعات آماری در زمینه حساب های ملی و تهیه مدل های اقتصادی و شاخص اجتماعی

٦.       انجام مطالعات و بررسی های منجر به برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت

٧.       انجام بررسی های مربوط به برآورد کلیه منابع و نحوه توزیع آن بین بخش های مختلف برنامه های عمرانی و بودجه استانی و ملی

٨.    رسیدگی به اجرای نظام ها و روش ها و خط مشی هایی که برای عدم تمرکز امور و بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای مناطق مختلف استان تعیین می گردد.

٩.       اندازه گیری درجه پیشرفت طرح ها و برنامه های فرهنگی و هنری و تهیه گزارش در زمینه عملکرد آنها

١٠.  مدیریت و نظارت در امور مربوط به مطالعه و تحقق درباره خظ مشی آینده دولت در زمینه ایجاد تسهیلات و فراهم آوردن وسایل و امکانات رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

١١.   راهنمایی مقامات اجرایی مربوط در تنظیم بودجه و برنامه سالانه و موافقت نامه های طرح ها و فعالیت ها

١٢.   نظارت در تهیه الگوهای برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هنری و نحوه پیاده کردن آنها

١٣.   انجام سایر امور مربوط انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق