الهام وحدانی ، حسین بازخانه ، محمد بسطامی

حسابدار         

شماره تماس: 13-2234412 داخلی 146،142،143


شرح وظایف  : 

1.       ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزانه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل

2.       تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف

3.        رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر اجرای قوانین ومقررات مالی

4.       انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیات و تهیه وتنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها

5.       تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی ، گزارش های لازم بودجه تفصیلی

6.       رسیدگی و ثبت اطلاعات مالی در نرم افزار سناما و سنا

7.       نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور  واحد ، اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی های لازم به منظور بالابردن سطح معلومات واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری

8.       همکاری در تهیه نامه ها، بخش نامه ها ، دستورالعمل ها و طرح تصویب نامه ها

9.       شرکت در کلاسهاس آموزشی تخصصی  مربوطه جهت ارتقاء سطح دانش اداری و مالی

10.   مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرا آن

11.   تهیه تراز عملیات و تهیه وتنظیم حساب ماهانه و صورت مغایریت  در پایان هرماه

12.   صدور چک های هزینه ای

13.   بررسی و رسیدگی به اسناد مالی هزینه های شهرستانهای مانه و سملقان و فاروج

14.   تهیه و تنظیم لیست سپرده های تملک و دارائیها و آزاد سازی ، رد و تایید آن

15.   انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق