محمد خرمی

امور کارگزینی  و کارپردازی

شماره تماس: ١٣-٣٢٢٣٤٤١٢   داخلی 106

شرح وظایف:

1.       تهیه پیش نویس احکام کارگزینی نظیر استخدام، انتصاب ، ارتقاء ، خروج از خدمت، بازنشستگی، مرخصی و نظایر آنها براساس صورتجلسات کیته و بارعایت مقررات مربوط

2.       پیاده کردن نظام های تشکیلاتی و صدور احکام مربوط طبق نظر مسئولین

3.       اجرای نظام های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ، احتساب سوابق خدمت، تخصیص امتیازات براساس نظام های مربوط و طبق قوانین و مقررات مربوطه

4.       تهیه پیش نویش مکاتبات

5.       درخواست و دریافت تنخواه از مسئولین ذیربط

6.       اقدام برای تهیه و تدارک کالا، اجناس، مواد و تجهیزات طبق برنامه و استانداردهای تعیین شده با نظر مسئولین ذیربط

7.       تحویل کالا، اجناس  و مواد تدارک دیده شده به انبار و دریافت رسید

8.       واریز تنخواه  گردان به حساب های مربوط پس از اتمام مبلغ و تسویه حساب

9.       اخذ مدارک و تشکیل پرونده های استخدامی

10.   محاسبه  ساعت کار، اضافه کار، مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی کارکنان و اطلاع رسانی بموقع به دفاتر و متقاضیان

11.   ارسال سوابق مدارک و پرونده ها و پیگیری برای اعاده آنها

12.   بهره برداری از سیتم های کامپیوتری برای صدور احکام کارگزینی طبق برنامه و نظر سرپرستان

13.   تهیه نمودارها، جداول ، فرم های مورد نیاز

14.  انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق