معرفی اداره کلحوزه معاونت توسعه مدیریت و منابعکارشناس مسئول امور طرح و برنامه

کارشناس مسئول امور طرح و برنامه

اعظم شاددل

شماره تماس : 32224412 - داخلی 132