معرفی اداره کلحوزه معاونت توسعه مدیریت و منابعرئیس اداره امور اداری مالی و پشتیبانی

رئیس اداره اداری مالی و پشتیبانی

 علی اکبر طاهری

شماره تماس دبیرخانه : 13-2234412 داخلی123


شرح وظایف : 

1.                   تهیه وتنظیم آمار واطلاعات نیروی انسانی اداره کل درکلیه امورمربوطه .

2.                   انجام امورمربوط به حضور و غیاب کارکنان با هماهنگی اداره کل حراست و ارتباط با واحدهای مختلف  .

3.                   گردآوری آمار و اطلاعات اداری و استخدامی نظیر قوانین، مقررات، طرحها، بخشنامه ها

4.          مطالعه ، بررسی و حصول از ضوابط تشکیلاتی ، اساسنامه ها و مقررات تاسیس و ایجاد موسسات و سازمان های وابسته به وزارتحانه

5.                   تهیه و تنظیم دستور العمل ها، بخشنامه ها، ضوابط اداری و استخدامی ناظر برکارکنان اداره کل

6.                   مطالعه ، بررسی  و اظهار نظر در خصوص در خواست ها و شکوائیه های اداری و استخدامی کارکنان

7.                   طبقه بندی و آرشیو آمار و اطلاعات اداری و استخدامی به منظور دسترسی سریع به آنها

8.                   بررسی و ارایه طرحها و برنامه های رفاهی در زمینه سفرهای سیاحتی و زیارتی و ورزشی و تربیت بدنی

9.                   برنامه ریزی و فراهم آوردن امکانات و تسهیلات رفاهی برای استفاده کارکنان از غذای ارزان و سالم

10.               نظارت بر نیروی های خدماتی و نصب شرح وظایف  همکاران

11.               تهیه نمودارها، جداول ، فرم های مورد نیاز

12.               جمع بندی نقطه نظرات و پیشنهادات همکاران وارباب رجوع در چهارچوب مقررات و قوانین

13.               گزارشگیری از کارکرد ماهانه کلیه همکاران اعم از رسمی ،پیمانی ، قرارداد کار معین و قرارداد کارگری

14.              انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق