نام و نام خانوادگی: مهری بهشتی

شماره تماس: 13-2234412 داخلی 141

شرح وظایف دبیرخانه حسابداری و ذیحسابی :

1.       ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره در رایانه یا دفاتر مربوطه

2.       پاسخگویی به مکاتبات امورمالی واستعلامات و مراجعین و راهنمایی آنها

3.       تهیه و تنظیم اسناد درآمدهای اختصاصی اداره کل

4.       تهیه و تنظیم و آماده کردن سوابق و پرونده ها و گزارش های امور مالی  

5.        ماشین کردن نامه ها ، یادداشت های اداری، بخش نامه های ارجاعی از سوی ذیحساب محترم

6.       مقایسه مطالب ماشین نویسی شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم

7.       بایگانی و برگ شمار کلیه اسناد امور مالی مطابق قوانین و مقررات

8.       اسکن کلیه اسناد هزینه ای و تملک و دارائیهای اداره کل

9.       انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق