محمد بسطامی 

حسابرس

شماره تماس: ١٣-٣٢٢٣٤٤١٢   داخلی 142

 شرح وظایف :

1.تهیه و تنظیم اسناد مالی کلیه شهرستانها

2. همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات جمع آوری شده به صورت گزارش ها و جداول و نمودارهای مختلف

3.  مطالعه پرونده های راکد و تهیه فهرست ها و صورت های مورد نیاز طبق راهنمایی کارشناسان مافوق باتوجه به دستورالعمل های مربوط

4.تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارکنان کارگری ، قراردادی و نیروی طرح و امریه کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف

5. انجام بررسی های لازم در زمینه مختلف مدیریت اسناد و آرشیو از طریق مشاهده و مطالعه روش های تهیه و تنظیم و طبقه بندی اسناد و پرونده ها

6. ثبت تفاهم نامه ها و اسناد مربوط به سامانه های مالی

7.  بررسی و ارزشیابی اسناد و تفکیک و فهرست برداری اوراق زاید

8. ثبت مالیات های تکلیفی اسناد مالی اداره کل

9.انجام امور بانکی و اداری مربوط به حوزه امور مالی

10.رسیدگی به اسناد مالی هزینه شده توسط کلیه ادارات تابعه و کارپرداز اداره کل

11. ارائه گزارش روزانه و هفتگی و ماهیانه به مافوق

12.  انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق