سمیه براتیان

امور مالی

 شماره تماس: 13-32234412   داخلی 142

وظایف و مسئولیت ها :  

1.       نظارت بر کلیه فعالیت های واحد تحت نطارت و ارائه راهنماییهای لازم به کارکنان تحت سرپرستی

2.       تهیه و تنظیم لیست سپرده های هزینه ای و آزاد سازی ، رد و تایید آن

3.       تهیه و تنظیم لیست مغایرت بانکی اعتبارات تملک و دارئیها و ارئه گزارش آن به  ذیحساب

4.       تهیه و تنظیم کلیه گزارشات بدهی و مطالبات و مالیاتهای اداری و پرسنل

5.       مکاتبه با ذیحسابی و سایر بخش ها و ادارات

6.        تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و پیمانی کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف

7.       رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط به اعتبارات تملک و صدور چک آن

8.       تنظیم ارقام دریافتی و پرداختی هزینه ای در دفتر حساب و بستن حسابها  در موعد معین

9.       رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری

10.   دریافت وجوه تنخواه گردان و سایر وجوه و صدور قبض های رسید و نحویل آنها و ارائه چک های وصولی به بانک

11.   صدور چک های تملک و دارائها

12.   مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرا آن

13.   بررسی و رسیدگی به اسناد مالی هزینه های شهرستانهای اسفراین و جاجرم

14. انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق