اصغر نیاوند

 امور نقلیه 

شماره تماس: 13-2234412 داخلی 111

 

شرح وظایف امور نقلیه :


1.       هدایت و رانندگی وسیله نقلیه و همراهی با مقام مربوط در طول ساعات مورد نیاز

2.       بازدید و کنترل کلیه قسمت ها و تجهیزات وسایل و لوازم و متعلقات خودرو قبل و بعد از حرکت

3.       انجام تعمیرات محدود خودرو و پیگیری تعمیرات اساسی و اماده نمودن خودرو در حداقل زمان ممکن و گزارش تعمیرات مورد نیاز به مافوق

4.       تنظیف و حفاظت خودرو  و کلیه قطعات و تجهیزات وسایل نقلیه

5.       رعایت کامل مقررات راهنمایی رانندگی در جریان نقل و انتقال مقام و استفاده از خودرو

6.       گزارش چگونگی وضعیت خودرو و درخواست وسایل و لوازم و سایر نیازمندیها

7.       رعایت مسائل ایمنی و امنیتی و حفاظتی در نقل و انتقال مقام ذیربط و انجام وظایف و ماموریت های محوله و ارائه گزارش به مقام مافوق

8.       اطلاع از آخرین اخبار مربوط به وضعیت راهها و وضعیت ترافیک درون شهری به منظور انجام سریعتر و بهتر امور

9.       اطلاع فوری اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر، خرابی، دزدی، سرقت خودرو به مقام و مسئولین امر

10.   انجام سایر امور مشابه نظیر پاسخگویی به مکالمات تلفنی، ارسال و مراسلات و ... طبق دستور مقام مافوق

11.   هدایت و کنترل تردد کلیه وسایل نقلیه اداره کل در سطح استان

12.   انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق