کارشناس ناظر طرح های عمرانی

قدرت آزادیان بجنوردی 

کارشناس ناظر طرح های عمرانی   

شماره تماس : 13- 32234412  داخلی 121-112            

 وظایف و مسئولیتها :

1.       نظارت بر چگونگی پیشرفت اجرای عملیات پروژ]های عمرانی و بررسی گزارشات علل عدم پیشرفت کار باتوجه به اعتبارات تخصیصی

2.       تهیه نمودارها و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها جهت برنامه ریزی طرح های عمرانی

3.       تکمیل فرم های تنظیم بودجه طرح های عمرانی و پیگیری تصویب و تخصیص اعتبارات بصورت ابلاغ اعتبار تخصیص های اخذ شده به واحدها و حوزه ها براساس اجرای طرح و بودجه هزینه

4.       شرکت در کمیسیون های متخلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح

5.       تهیه و تنظیم گزارش های لازم از فعالیتهای انجام شده و مقایسه آن با برنامه پیش بینی شده جهت گزارش به مقامات مافوق

6.       گزارش پیشرفت کار امور فنی طرح های عمرانی

7.         تهیه گزارش لازم در مورد طرح های فنی عمرانی

8.       رسیدگی به اسناد هزینه طرح تملک و دارایی های سرمایه ای

9.       کنترل و نظارت بر دریافت و پرداخت سپرده شرکت ها

10.   رسیدگی به صورت وضعیت های عمرانی و پرداخت آنها

11.   کنترل بر اوراق مناقصه و قراردادهای عمرانی

12.   شرکت در بازگشایی مناقصه و استعلام عمرانی

13.   تهیه گزارش عملکرد ماهیانه پروژه های عمرانی جهت ارائه به مافوق

14.   انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق