حسن صادقی راشد

تلفن تماس: ١٣-٢٢٣٤٤١٢ داخلی ١٠١

شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات :  

١.       اجرای عملیات پیاده سازی و کابل کشی شبکه های داخلی

٢.       نصب و راه اندازی رایانه خادم (سرور) و تنظیمات مربوط

٣.       نصب و راه اندازی ایستگاه های کاری و تنظیمات مربوط

٤.       هدایت و حمایت از مطالعه و تحقیق در خصوص فناوری اطلاعات

٥.       مشخص کردن حوزه فعالیت سیستم ها و تجزیه و تحلیل آنها و بررسی و ارزیابی کیفیت کار و پیشرفت فعالیتهای رایانه ای

٦.       برآورد حجم کار مورد بررسی و طبقه بندی توانایی و محدویت سیستم

٧.       جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل مسائل پروژه ها

٨.       تهیه وارائه پیشنهاد طرح های لازم در خصوص وضعیت فناوری اطلاعات و رسانه های الکترونیکی اداره کل

٩.       تهیه نمودارهای لازم و گزارشات سیستم های رایانه ای

١٠.   نظارت انجام امور مجتمع های دیجیتال

١١.   ساماندهی رسانه های دیجیتالی استان

١٢.   شرکت در جلسات و کمیسیون ها و کنفرانس های  مختلف آموزشی

١٣.   تهیه  روش کنترل و اقدام در زمینه نگهداری سوابق خروجی های رایانه ای و برآورد میزان اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری

١٤.   انجام سایر امور مربوط انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق