معاون فرهنگی: رضا رضایی

شماره تماس :

مستقیم:32236039

 

 

 

شرح وظایف معاونت  امور فرهنگی:

 

§         انجام مطالعات وتحقیقات در زمینه های سیاستهای کلی و خط ومشی های کلان اداره کل

§         مطالعه واجرای آئین نامه ها و قوانین ودستورات صادره در رابطه با مراکز فرهنگی

§         بررسی گرایشهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه های ایرانی در کلیه مناطق استان جهت بهره برداری در ارائه طرحها و برنامه ها

§         بررسی روشهای ترغیب و تشویق مردم به مطالعه و ارائه طرحهای لازم در خصوص ایجاد روحیه کتابخوانی در جامعه

§         نظارت و برنامه ریزی برای فعالیتهای فرهنگی از جمله مراسم و مسابقات مختلف

§         نظارت براجرای صحیح قانون مطبوعات و نشریات و تالیفات و ترجمه در حوزه تحت سرپرستی

§     جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به موانع و مشکلات کاهش علاقه به مطالعه جامعه و تهیه گزارش جهت پیش بینی در طرحهای مطالعاتی و برنامه ریزی مربوطه

§         جمع آوری اطلاعات به منظور برنامه ریزی در جهت توسعه برنامه های کیفی معاونت

§         برقراری ارتباط یا کارشناسان مرتبط با فعالیتهای فرهنگی جهت کسب اطلاعات در این خصوص

§     بررسی و شناخت پدیده های فرهنگی و ادبی ،مقابله با تهاجم فرهنگی غرب، ارائه برنامه های لازم در این خصوص و شناسایی مسایل زبان وفعالیتهای اقلیتهای دینی و مذهبی و برنامه ریزی لازم در این خصوص

§         تهیه گزارشات لازم

§         انجام سایر امور ارجاعی مربوط