معرفی اداره کلحوزه معاونت امور هنریکارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

فاطمه رضایی

شماره تماس : 32224412 - داخلی 103