• کارشنای امور آموزش

تکتم داورپناه

کارشناس امور آموزش

شماره تماس : ١٣- ٣٢٢٣٤٤١٢  داخلی 106

وظایف و مسئولیت ها : 

1.       تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی

2.       برنامه ریزی، ارزشیابی و نظارت بر اجرای فعالیت های آموزشی

3.       برنامه ریزی برای توسعه آموزش ضمن خدمت کارکنان با توجه به نتایج ارزشیابی و اجرای برنامه های آموزشی

4.       نظارت بر تهیه و تنظیم اساسنامه های واحدهای آموزشی و طرح های لازم، جهت تاسیس و توسعه آنها

5.       تهیه وتنظیم برنامه ها و دستورالعمل های لازم جهت برگزاری کلاس های کارآموزی و سمینارهای آموزشی

6.       ارزش یابی مستمر فعالیت های مراکز آموزشی به منظور تعیین روش های مناسب جهت بهبود برنامه های آموزشی و رفع نارسایی های موجود

7.       هماهنگ کردن روش های اجرای مصوبات آموزشی در موسسات مربوط به تعیین روش ها و معیارهای ارزشیابی

8.       بررسی فعالیت های مربوط به برنامه ریزی آموزشی از لحاظ نیروی انسانی و مادی براساس برنامه های اجرا شده

9.       شرکت در جلسات و کمیسیون ها و کنفرانس های  مختلف آموزشی

10.   برآورد کلی اعتبار مورد نیاز واحدهای آموزشی از لحاظ پرسنلی ، ساختمان و  دوره های آموزشی

11.   کمک در تهیه وتنظیم آمار واطلاعات نیروی انسانی اداره کل درکلیه امورمربوطه

12.   گردآوری آمار و اطلاعات اداری و استخدامی نظیر قوانین، مقررات، طرحها، بخشنامه ها

13.   تهیه و تنظیم دستور العمل ها، بخشنامه ها، ضوابط اداری و استخدامی ناظر برکارکنان اداره کل

14.   تهیه نمودارها، جداول ، فرم های مورد نیاز امور اداری

15.   کمک درگزارش گیری از کارکرد ماهانه کلیه همکاران اعم از رسمی ،پیمانی ، قرارداد کار معین و قرارداد کارگری

16.   انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق