معرفی اداره کلحوزه مدیریتکارشناس مدیریت عملکرد

محمد خرمی

کارشناس مدیریت عملکرد                

شماره تماس : ١٣- ٣٢٢٣٤٤١٢  داخلی ١47

 وظایف و مسئولیت ها :

١.       رسیدگی به شکایات حضوری و مکتوب از واحدها، مدیریت ها و کارکنان و تجزیه و تحلیل شکایات از جهت صحت و تصمیم و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی و پاسخگویی به ارباب رجوع در صورت لزوم ارجاع مراتب به مراجع ذیربط

٢.       رسیدگی به شکایات واصله از سامانه الکترونیکی دولت (سامد) و نامه های واصله و تجزیه و تحلیل آنها

٣.       بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

٤.       پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شکایات

٥.       جمع بندی شکایات در مقاطع مختلف به تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد

٦.       پیگیری از نتایج گزارشهای تهیه شده و ارسال پاسخ به شکایات

٧.       تشخیص تخلفات نیروها

٨.       تهیه گزارشهای لازم و ارائه به مافوق

٩.       شرکت در جلسات و کمیسیونهای محتلف

١٠.   انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق