حسن صادقی راشد

تلفن تماس: 13-2234412 داخلی 101

شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال:  

1.       اجرای عملیات پیاده سازی و کابل کشی شبکه های داخلی

2.       نصب و راه اندازی رایانه خادم (سرور) و تنظیمات مربوط

3.       نصب و راه اندازی ایستگاه های کاری و تنظیمات مربوط

4.       هدایت و حمایت از مطالعه و تحقیق در خصوص فناوری اطلاعات

5.       مشخص کردن حوزه فعالیت سیستم ها و تجزیه و تحلیل آنها و بررسی و ارزیابی کیفیت کار و پیشرفت فعالیتهای رایانه ای

6.       برآورد حجم کار مورد بررسی و طبقه بندی توانایی و محدویت سیستم

7.       جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل مسائل پروژه ها

8.       تهیه وارائه پیشنهاد طرح های لازم در خصوص وضعیت فناوری اطلاعات و رسانه های الکترونیکی اداره کل

9.       تهیه نمودارهای لازم و گزارشات سیستم های رایانه ای

10.   نظارت انجام امور مجتمع های دیجیتال

11.   ساماندهی رسانه های دیجیتالی استان

12.   شرکت در جلسات و کمیسیون ها و کنفرانس های  مختلف آموزشی

13.   تهیه  روش کنترل و اقدام در زمینه نگهداری سوابق خروجی های رایانه ای و برآورد میزان اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری

14.   انجام سایر امور مربوط انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق