معرفی اداره کلحوزه مدیریتمسئول دفتر مدیرکل

اسلام عزیزی

مسئول دفتر     

تلفن تماس: 

مستقیم : 2226333

داخلی : 2247392 داخلی 133

 

شرح وظایف مسئول دفتر :

 1.       تنظیم فهرست متقاضیان  ملاقات با مدیرکل محترم  و تعیین ساعات ملاقات برای آنها

2.       تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر مدیرکل محترم تشکیل می شود و مطلع ساختن همکاران یا افراد شرکت کننده در جلسه

3.       پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که انجام تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است

4.       پیگیری امور ارجاعی از سوی مدیر کل محترم و ارائه گزارش لازم به ایشان

5.       تهیه گزارش لازم در زمینه فعالیت های حوزه مربوط و ارائه آن به مدیرکل محترم

6.       خلاصه نمودن گزارش ها ی واصله و ارائه آن برای مطالعه مدیرکل محترم

7.       آماده کردن سوابق و پرونده مربوط به کمیسیون ها ، جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه  مدیرکل محترم

8.       ابلاغ دستورات صادره مدیرکل به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده  و در صورت لزوم پیگیری آنها

9.       انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها ، گزارش ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل های مخصوص

10.   دریافت نامه ها، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوط

11.   تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط از طریق عین مکاتبات یا به صورت مجازی و مکاتبات بدون کاغذ

12.   تهیه گزارش های مورد نیاز مدیرکل محترم حسب مورد

13.  انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق