کارشناس مسئول حراست

حسین هلاکویی 

شماره تماس : 32224412 داخلی 20

 

متصدی امور اداری و بایگانی حراست

حسین صفرزاده

شماره تماس:  32224412  داخلی 119