حسین هلاکویی

  مدیر حراست    

 شماره تماس : 13-2234412  داخلی 20 و 119


شرح وظایف مدیر حراست :

 1.       پیگیری جهت استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل ، تأسیسات ، اماکن و مدارک محرمانه

2.       برنامه ریزی، سازمان دهی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی

3.       مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آموزشهای لازم به کارکنان سازمان متبوع برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و هم چنین حسن اجرای خط مشی ها و هدف های تعیین شده

4.       تهیه وابلاغ بخش نامه ها، آیین نامه ها ، مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعمل های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روش های حراستی

5.       برنامه ریزی و تامین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده و انجام بررسی های مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارائه گزارش لازم

6.       انجام کلیه امور محرمانه مربوط به دورنگار، بی سیم، با سیم دستگاه متبوع

7.       تهیه و کشف رمز، دریافت ، ثبت و صدور و نگهداری و ارسال  مراسلات کلیه پیام های فاکس و تلفنگرام های رمزدار و اقدام به تهیه مفاتیح رمز و نظارت بر تغییر و تعمیر و تعویض به موقع  به منظور پیشگیری از کشف آنها

8.       دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و حراست از آنها براساس مقررات مربوط

9.       کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارش مورد لزوم  

10.   ارائه گزارش ورود و خروج پرسنل به معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

11.   بررسی گزارشهای دریافتی در خصوص مسائل حفاظتی و حراستی

12.   اظهار نظر در خصوص صلاحیت کلیه متقاصیان دریافت مجوز فعالیت های فرهنگی و هنری

13. انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق