معرفی اداره کلحوزه مدیریتکارشناس امور حقوقی

کارشناس امور حقوقی

علی مومنی

کارشناس امور حقوقی 

شماره تماس: 13-32234412   داخلی 123

وظایف و مسئولیت ها :  

1.       جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه وزارتخانه یا موسسه دولتی در مراجع

2.       جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آرای مشورتی در پاسخ پرسش های به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات دولتی در زمنیه مسائل حقوقی

3.        بررسی و تنظیم اطاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی ، طرح تصویب نامه ها، اساس نامه هاو آیین نامه های مورد نیاز

4.       تهیه متن قراردادهای منعقده و تفاهم نامه نامه ها و بررسی کلیه قراداد ها از نظر حقوقی

5.       تهیه دستور جلسات و صورتجلسات

6.       شرکت در جلسات ، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد و یا قبول آن در محاکم و ادارات

7.       ارسال طرح ها و مصوبات و مراجع و ارگان های مربوط

8.       تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذیربط و ارجاع به واحدها یا کمیته های تخصصی مربوط

9.       رسیدگی به شکایات واصله در حد قوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده

10.   همکاری و اقدام در تهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه بندی رونوشت مصوبات

11.   مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی

12.   بازرسی درباره کیفیت اشتغال همکاران محترم و کشف موارد تخلف از مقررات مربوطه و همکاری با حراست

13.   انجام امور قضایی (استرداد، تعاون قضایی، تنظیم قراردادهای قضایی و نظایر آن)

14.   تهیه گزارش از پرونده های محکومین جهت ارائه به مقامات و مراجع مربوط

15.   نظارت بر فعالیت مراکز و موسسات فرهنگی و هنری سطح استان جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی

16.   انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق