رضا لنگری

مدیر روابط عمومی

شماره تماس : ١٣-٢٢٣٤٤١٢  داخلی 129


شرح وظایف مدیر روابط عمومی:

1.       ابلاغ دستورالعمل ها و نظام های اجرایی روابط عمومی و نظارت بر حسن اجرای آن

2.       پاسخگویی به درخواست های مردم و در صورت لزوم نوشتن جوابیه و در مواردخاص اعلان عمومی و چاپ جوابیه

3.       ارائه نظرات مشورتی به مدیرکل در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های دستگاه به دستگاه به رسانه ها

4.       برنامه ریزی در راستای انجام عملیات و تشریفات لازم برای استقبال و استقرار و پذیرایی میمانان اداره کل

5.       کمک و مشارکت در برپایی برنامه ها و فعالیت های فذهنگی و هنری اداره کل

6.       ایجاد و ارتقاء ارتباطات اداره کل با سازمان ها و ادارات و نهادهای مختلف در محدوده وظایف محوله

7.       نظارت بر برنامه ها و فعالیت های واحدهای مختلف روابط عمومی

8.       طراحی و تدوین برنامه های آموزشی برای کارکنان روابط عمومی و رابطین ادارات تابعه

9.       انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق