معرفی اداره کلحوزه مدیریترئیس گروه قرآن و عترت

رئیس گروه قرآن و عترت

علی اصغر نودهی

شماره تماس : 32224412 داخلی 145