معرفی اداره کلحوزه مدیریتکارشناس روابط عمومی

 مهناز شجاعی

کارشناس روابط عمومی                 

 تلفن تماس:

مستقیم: 32235412

13-2234412 داخلی 135 

شرح وظایف مدیر روابط عمومی :

 1.       جمع آوری اطلاعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در رسانه های دولتی ، خصوصی در ارتباط با اداره کل

2.        اجرای آیین نامه های مصوب و سیاست های اطلاع رسانی  وزارت متبوع

3.        تهیه و اجرای طرح های تبلیغاتی اداره کل و پاسخگویی به افکار عمومی

4.       تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن های داخلی و نظارت بر محتوای آن

5.       اجرای برنامه های مناسبتی رادیویی و تلویزیونی و رسانه های  جمعی و مصاحبه با مقامات

6.       همکاری با رسانه های جمعی برای انعکاس عملکرد اداره کل

7.       تهیه آمار و اطاعات بیوگرافی از میهمانان خارجی و تهیه گزارش برای مقامات

8.       مدیریت و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی الکترونیک اداره کل

9.       ایجاد رابطه حسنه بین کارکنان و مسئولین دستگاه از طریق برگزاری جلسات مختلف داخلی

10.   تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی و برنامه های اداره کل

11.   انجام سایر امور ارجاعی مربوط توسط مافوق