معرفی اداره کلسند چشم انداز اداره کل

سند چشم انداز

 

 

باسمه تعالی
 

سند چشم انداز

 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی
در افق 1404 هجری شمسی
 
با اتکال به قدرت لایزال و در پرتو ایمان و عزم همگانی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیاستهای فرهنگی آن و اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمانی خواهد بود:
 
پویا، پیشرو، متعالی و راهنما، در ماهیت اسلامی ،در نگرش مردمی، در ساختار علمی، در فناوری آینده نگر، در عملکرد پاسخگو، در رفتار مشارکت جو، در روحیه یادگیرنده و در نتیجه
متحول و بهره ور
 
توضیحات:
  1. کلیه واحدهای ستادی و شهرستانی موظفند براساس مفاهیم این سند، برنامه ریزی لازم را معمول و با رعایت قوانین و مقررات و در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی و برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های تحول اداری گام بردارند.
  2. سازمان اداری ساختار و اندازه منطقی، کوچک امام چابک و با طراحی شبکه های و بهره گیری از مدل های نوین مبتنی بر مدیریت پروژه و برون سپاری با توانمند سازی و تاکید بر منابع انسانی خواهد بود.