انتقادات و پیشنهاد های خود را به صورت مستقیم با ارسال ایمیل به طور مستقیم

و هم از طریق پر کردن فرم الکترونیکی زیر با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 

خراسان شمالی و سایر مدیران شهرستانها درمیان بگذارید