شماره پیگیری:

  • فرم الکترونیکی نظام پیشنهادات

ارائه پیشنهادات
مشخصات پیشنهاد دهنده
نام و نام خانوادگی : *  
کدملی: *  
تلفن مستقیم : *  
تحصیلات:  
ارائه پیشنهاد
عنوان پیشنهاد: *  
شرح وضعیت موجود : *  
روش پیشنهادی : *  
مزایای روش جدید و مقایسه با روش قبلی : *  
تخمین مدت زمان انجام(ماه) :    
تخمین هزینه اجرا(در صورت ایجاد بار مالی):    
* = ضروری