آگهی

 مهلت ارسال پاکت ها تا پایان وقت اداری 27 آذر ماه سال ٩6

 

آگهی مزایده عمومیآذر ماه سال 1396فراخوان عمومی مزایده آذر ماه 1396

 

2

   مهلت ارسال پاکت ها تا پایان وقت اداری 30 دی ماه سال ٩٥

فراخوان مجتمع های فرهنگی هنریفراخوان مجتمع های فرهنگی هنری

آگهی واگذاری مدیریت مجتمع هاآگهی واگذاری مدیریت مجتمع ها

تقاضانامهتقاضانامه